Menu

Feamainn agus na Gàidheil / Seaweeds and the Gaels

Start Date: 26/01/2023

End Date: 26/01/2023

Venue: via Teams

In this illustrated talk, Gaelic writer, educator and forager Ruairidh MacIlleathain (Roddy Maclean) will look at the Gaelic terminology and heritage associated with native seaweeds, including practical hints on their gathering and uses. The talk will be in English.

Anns an òraid dhealbhaichte seo, bheir an t-eòlaiche-nàdair Ruairidh MacIlleathain sùil bho shealladh nan Gàidheal air na feamainn chumanta a tha rin lorg air ar cladaichean. Dè chanas na Gàidheil ris na diofar sheòrsaichean feamainn, dè an dualchas a tha co-cheangailte riutha agus ciamar a ghabhas an cur gu feum anns an latha an-diugh? Gheibh sibh a-mach! Bidh an òraid ann am Beurla.

When/ Cuinne?  Thursday 26 January 2023/Diardaoin 26 Faoilleach 2023  1000-11am

Free/Saor

Booking via/  Clàradh tro: Karen.Delaney@moray.gov.uk

Rate this Page